top

INFORMATION

game-operation-associate

Game Operation Associate

APPLY

หากความสุขของคุณนอกจากการเล่นเกมคือการได้ดูแล แก้ปัญหาเพื่อนๆที่กำลังร่วมเล่นเกมกับคุณอยู่นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีงามร่วมกันกับเรา เรากำลังต้องการทีมงานที่มีจิตบริการพร้อมเข้าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการเล่นเกมไม่เหน็ดเหนื่อยในการพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆมีความฉลาดทางอารมณ์และเยือกเย็นพอที่จะทำให้ผู้เล่นที่กำลังเดือดดาลได้ผ่อนคลายลงประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นตามติดปัญหา ไม่ยอมปล่อยผ่าน

ความรับผิดชอบ
 • ติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของเกมในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าเกมมีเสถียรภาพและทำกำไรได้
 • ให้ความเห็นและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญของเกมในแต่ละวัน
 • รายงานความคืบหน้าทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบเกมเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
 • สื่อสารกับผู้เล่นโดยตรงและให้ข้อเสนอแก่หน่วยงานภายในในนามของผู้เล่น
 • จัดทำเนื้อหาและให้ข้อมูลกับผู้เล่นด้วยช่องทางและเครื่องมือต่างๆ
 • ร่วมวางแผนให้ความเห็นและประสานงานกับผู้พัฒนาเกมเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานของเกมในแต่ละรุ่น
 • ดูแลโปรเจคหรือเกมที่ตัวเองรับผิดชอบเสมือนกับเป็นเจ้าของเกมนั้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • สามารถทำงานประจำและเป็นกะ
 • ปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือออกงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาการตลาด, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการวางแผนอย่างละเอียดและสอดคล้องกับเป้าหมายได้
 • รักการเล่นเกม
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google Sheet, Google Docs และ Google Slide
 • มีทักษะในการการคำนวณ, การค้นคว้าข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ